Copyright, Disclaimer, Algemene Voorwaarden en PrivacyverklaringBedankt voor de interesse in onze diensten. VUYK reclame en communicatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 05047942.

 

Copyright
Niets van deze website mag gebruikt worden zonder onze schriftelijke toestemming - alle rechten zijn voorbehouden.

Deze site wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We streven naar juistheid, actualiteit en volledigheid van alle informatie, producten en diensten op deze website. We streven er ook naar dat alle aangeboden afbeeldingen en teksten vrij zijn van copyright-aanspraken. We garanderen echter niet dat de inhoud van deze site juist of volledig is, noch dat alle aangeboden afbeeldingen en teksten vrij zijn van copyright-aanspraken.

Mocht je van mening zijn dat een afbeelding of tekst belast is met copyright, dan maken we bij deze onze excuses en verzoeken we je ons dat te melden zodat we deze per omgaande kunnen verwijderen.
 

Aansprakelijkheid
Ondanks alle aan deze site bestede zorg, kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze website zou kunnen voorkomen of voor de gevolgen van het gebruik van deze site of de afbeeldingen en teksten daarop. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van deze website.

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door ons worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen vanaf, of die verwijzen vanaf deze site. Prijslijsten die op deze site zijn gepubliceerd kunnen zonder voorafgaande waarschuwing gewijzigd worden en zijn onder voorbehoud van zetfouten.
 

Algemene voorwaarden
Voor diensten en leveringen van druk- en printwerk, gelden de
Algemene Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie alg. voorwaarden.

Voor diensten en leveringen m.b.t. websites, gelden de
Algemene Voorwaarden voor het Webbedrijf alg. voorwaarden.

Voor werk wat valt onder de noemer 'grafisch ontwerp', gelden de
Algemene voorwaarden BNO alg. voorwaarden.
 

Met inachtneming van deze voorbehouden hopen en verwachten we dat je met plezier gebruik kan maken van onze diensten.

 

Privacyverklaring
Vuyk, gevestigd aan Telfordstraat 34 8013 RM Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://vuyk.eu Telfordstraat 34 8013 RM Zwolle, telefoonnummer 038-4228748.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vuyk verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vuyk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Vuyk neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vuyk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vuyk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn voor bewaren van persoonsgegevens. Verder volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën persoonsgegevens: CV en sollicitatie persoonsgegevens > 1 maand, gegevens in offertes > onbepaalde tijd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vuyk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vuyk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vuyk gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw apparaat. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan jezelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vuyk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een bestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Vuyk wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vuyk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mocht je nog vragen hebben over één van bovenstaande onderwerpen, dan nodigen we je uit contact op te nemen.